Ohjeita ajoon

Moottorikelkkareitillä noudatettavat käyttösäännöt:

 • Reitillä ei saa poiketa muualta kuin lähtö- ja poistumispaikoilta, ellei pakottavat syyt muuta vaad
 • Ajo vesialueilla tapahtuu kelkkailijan omalla vastuulla.
 • Reitin haltijalla on oikeus kieltää ajo sellaiselta kuljettajalta joka ei noudata reitille määrättyjä liikennöimis- ja käyttösääntöjä.
 • Järjestetyille moottorikelkkatapahtumille osallistuja joutuu aina lähtötarkastukseen, jossa tutkitaan onko:
  • kelkka asianmukaisessa kunnossa
  • vakuutukset kunnossa
  • kypärä kuljettajalla ja matkustajalla
  • kuljettaja asianmukaisessa kunnossa

 

 • Moottorikelkalla ajettaessa on käytettävä seuraavia käsimerkkejä:

 

Moottorikelkan pysäyttäminen tai vauhdin hidastaminen 

kuva1

Kääntyminen vasemmalle

kuva2

Kääntyminen oikealle

kuva3

 

 

 • Moottorikelkassa on oltava aina voimassaoleva liikennevakuutus.

 

Mahdolliset hätätilanteet

Moottorikelkkailun luonteen vuoksi moottorikelkkailijan on korostetusti kiinnitettävä huomiota oman turvallisuutensa varmistamiseen sekä muiden reitillä avun tarpeessa olevien auttamiseen.

Hätätilanteiden varalta on mahdollisimman hyvin varauduttava ennakolta. Tällaisina toimenpiteinä voidaan mainita mm. seuraavat:

 1. Moottorikelkkailijan on ilmoitettava jollekin henkilölle ennen reitille lähtöään matkansa kohde sekä arvioitu kestoaika.
 2. Moottorikelkkailijan on syytä välttää liikkumista yksinään.
 3. Kelkkailijan on pidettävä mukanaan turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat varusteet.
 4. Kelkkailijan on ennalta otettava selville asutus, autiotuvat, tiet ja puhelimet.
 5. Kelkkailijan on oltava tietoinen siitä, kuinka hätätilanteessa toimitaan, mitkä ovat hätänumerot ja mikä on hätäilmoituksen tekotapa.
 6. Milloin reitillä kulkeva, syystään tai syytään on ollut osallisena onnettomuudessa, hänen on heti pysähdyttävä ja parhaan kykynsä mukaan annettava apuaan onnettomuudessa vahingoittuneelle tai sen johdosta avuttomaan tilaan joutuneelle ja muutoin ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.
 7. Jos joku reitillä kulkeva on joutunut sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kuljettaa hänet saamaan hoitoa, on jokainen moottorikelkan kuljettava velvollinen sellaisen kuljetuksen suorittamaan.
 8. Pidä matkapuhelin mukana ja tutustu pelastuspistetauluihin, joita löytyy uran varrelta n. 20 kpl.
 9. Yleinen hätänumero on 112. Hätäilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin hätätilanteen luonne, onnettomuuspaikka ja ilmoittaja.

 

Moottorikelkkareitillä noudatettavat liikennesäännöt:

 • Moottorikelkkaa saa kuljettaa reitillä vain 15 v. täyttänyt henkilö, jolla on vähintään T-luokan ajokortti.
 • Moottorikelkkaa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden tai väsymyksen vuoksi tai muusta syystä puuttuvat siihen tarpeelliset edellytykset.
 • Moottorikelkkailijan on noudatettava moottorikelkkareitille asetettuja liikennöimismerkkejä.
 • Moottorikelkan nopeus on sovitettava sellaiseksi, että kuljettaja ketään vaarantamatta hallitsee ajoneuvonsa kaikissa ennalta varottavissa tilanteissa. Moottorikelkka on voitava pysäyttää tien kokonaan näkyvällä osalla, ellei olosuhteet edellytä suurempaa varovaisuutta. Suurin sallittu ajonopeus on 60 km /h.
 • Peräkkäin ajavien moottorikelkkailijoiden etäisyys toisistaan on päälleajon estämiseksi pidettävä niin suurena kuin olosuhteet kulloinkin vaativat.
 • Reitillä ajetaan aina liikennemerkkien osoittamaan suuntaan ellei pakottavat syyt muuta vaadi.
 • Edellä ajava moottorikelkka on ohitettava vasemmalta ja ohitus tulee tapahtua muuta liikennettä vaarantamatta.
 • Moottorikelkan kuljettajan on aina väistettävä samanaikaisesti oikealta saapuvaa moottorikelkkaa ellei liikennemerkit toisin osoita. Huom! Koskee myös reitillä ajoa.
 • Moottorikelkkaa ei saa pysäköidä eikä pysäyttää sellaisessa paikassa eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa.
 • Moottorikelkan kuljettajan on käytettävä ajovaloja.
 • Moottorikelkan on oltava kunnoltaan ja varusteiltaan ja kuormitukseltaan sellainen, että sitä voi turvallisesti käyttää.
 • Moottorikelkalla ajettaessa on aina käytettävä kypärää turvallisuuden ja kuulon suojaamisen takia.